کد خبر: ۲۵۴۴۹۴
تاریخ انتشار: ۲۱:۲۸ - ۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - 2020April 02
اینکه بهترین راه پیشگیری از شیوع کرونا به اقرار تمام صاحب نظران دنیا ماندن درخانه است اما درمان آن نیست ودرمان آن یک مقوله تخصصی مداخله پزشکی است
شفاآنلاین>اجتماعی>سلامت>داوطلبان واقع بین میدانند که تا آخراسفند یک دور مطالعه کل درسهای خود را به طور کامل بسته اند اما محتوای مطالب درذهن وحافظه پراکنده هستند.نوروز بهترین واصلی ترین پایگاه برای جمع بندی دورس پایه استکه عامل اصلی تثبیت یادگیری وطبقه بندی مطالب است اگر:

داوطلب درمروروجمع بندی مطالب به نحوی کوتاهی کند،تمرکزوجدیت خاص نداشته باشد،تست کار نکند،یادداشت برداری نکندویا تاخیروسرعت نامنطم داشته باشد بدون شک فراموشی دروس پایه اتفاق می افتد وفرصتی برای بازگشت آن نیست،به سادگی به یاد آورده نمی شودودرآزمون در حین پاسخگویی به سوالات حالت شک (50 ،50) به وجود می آید که بد ترین اثر منفی رابر نتیجه آزمون دارد.

برای آن که یک مطلب به خوبی درذهن جای بگیرد باید مروروتکرارآن زیاد باشد،مطلب کامل جا افتاده باشدودرذهن کاملا طبقه بندی شده باشد. ذهن به شدت بازی پذیر است.

داوطلب اگرقبول کند که نوروزآخرین فرصت برای جمع بندی دروس پایه است سرعت و بازدهی را چند برابر می کند ضمن آنکه کمی استرس ایجاد میشود که خاصیت انگیزشی دارد و اثر منفی روی روان داوطلب ندارد

بهترین راه جمع بندی و مرور درس ها تست زدن زیاد به روش صحیح استاگر مبحثی مطالعه نشده است باید مطالعه شود بعد تست کار شود.

داوطلب باید بداند هیچ چیزی در مسیر کنکور و درطول رسیدن به یک هدف بسیار عالی که قبولی در رشته خوب یک دانشگاه  پیشرفته استقابل پیش بینی نیست.تنها چیزی که در این ایام می تواند کمک کننده باشد، کار، تلاش، پشتکار و در واقع فقط حرکت به سمت هدف می باشدو تنها کسی که میتواند به داوطلب کمک کند فقط خود است.

 نبوغ تنها یک درصد و ۹۹ درصد تلاش و پشتکار است(ادیسون).داوطلبان گرامی باید توجه کنند که به خاطر بحران کرونا  چند واقعیت وجود دارد که بهتر است با آنها به نحو احسن کنار بیایند تا خللی در برنامه مطالعاتی آنها به وجود نیاید ،آرامش روحی و فکری آنها به هم نخورد و دچار یاس و نا امیدی نشوند:

اول: اینکه کرونا هست و هنوز هم بحران آن ادامه دارد و ومعلوم هم نیست کی تمام میشودو فقط هم برای ایران نیست بلکه دنیا گرفتارآن است اما داوطلب این مساله را باید شرایطی گذرا و به عنوان مساله فرعی در نطر گرفته و اخبار و اطلاعات روزانه بحران کرونا برای او مشغله ذهنی درست نکرده و تمرکزروانی و انگیزه اورا از بین نبرد.

نامعلوم بودن زمان برگزاری کنکور را فرصتی در نظر بگیردکه به اوداده شده تا هرچه بیشتر دروس خود را عمیقتر و بهتر و متناسب با زبان خاص سوالات کنکور مرورو جمع بندی کرده وبا کارکردن روی تستهای مختلف سرعت ودقت خود را برای جلسه کنکور بالا ببرد.

دوم :اینکه بهترین راه پیشگیری از شیوع کرونا به اقرار تمام صاحب نظران دنیا ماندن درخانه است اما درمان آن نیست ودرمان آن یک مقوله تخصصی مداخله پزشکی است.

ماندن درخانه ی همه اعضا شرایط درس خواندن داوطلب راسخت میکندزیرا ماندن درخانه ومدیریت آن برای اعضای خانواده سخت است بطوریکه خانواده دچار مسایل حاشیه ای مثل بیقراری اعضا ،مشاجرات خانوادگی،اختلاف نظرداوطلب با والدین،وبه تبع آن تعارضات وناهماهنگیهای درون فردی داوطلب میشود.

اما داوطلب با در پیش گرفتن افکار منطقی و وفاداری به هدف خود توانایی کنار آمدن با آن را دارد به شرطی که هدفش برایش واقعا با ارزش و مهم باشد و بداند آینده زندگی و شغلی و تحصیلی وابسته به این هدف است.

 

"در خانه شرایط برای مطالعه سخت تر است، اما من از پسش بر می آیم"

سوم:کنکورازآغازتا پایان یک ماراتن است وبا برگزاری کنکورتمام نمی شود بلکه فرایند بسیار مهم بعدازکنکورانتخاب رشته درست وصحیح است حوادث غیرمترقبه مانند بحران کرونا آنراسخت تر میکندیعنی یک داوطلب تا آخرین لحظه فرایند کنکور پیگیر و صبورباشد امسال با وجود بحران کرونا تحت هر شرایطی کنکور برگزارخواهد شد اگرچه ممکن است شکل اجرای برگزاری کنکور مثل سنوات قبل نباشد مثلا فضاهای بیشتری برای آن در نظر گرفته شود ویا با کنکور مقاطع دیگر تجمیع شود ویاظرفیت انتخاب رشته بدون آزمون افزایش یابد و........

 با این حال پیروزآن داوطلبی است که  آمادگی داردودررقابت با دیگران که از سراسر کشور هستند درپاسخگویی به سولات دروس عمومی و تخصصی رشته آزمونی خود درزمان درنظر گرفته شده برای هردرس درصدهای بالایی را کسب کند وانتخاب رشته ای ماهرانه انجام دهد پس هرچه انگیزه بیشتر،تلاش بی حاشیه و مداوم بالاتر،صبوری بیشتر ودر نتیجه آمادگی بالاتر می رود وموفقیت و کسب نتیجه مورد نظر قطعی میشود

چهارم:اینکه کنکور رقابتی است و هرگونه تعلل وازدست دادن زمان به ضررداوطلب است زیرا درآن زمانی که داوطلب تعلل کرده و زمان را از دست داده است بقیه رقبای او فعال بوده و به جدیت مطالعه خود را ادامه داده اند یعنی از او جلو افتاده اند و جبران این تعلل غیر ممکن است لذا داوطلب باید تا اخرین لحظه مستمر و مداوم به برنامه مطالعاتی خود ادامه دهد.

نقش خانواده به عنوان یاردوازدهم درطول سال کنکورپر رنگ است. داوطلبانی که خانواده آنهابه طور ویژه حامیشان هستند عملکرد وروند خیلی بهتری را دارند،به طور کلی شرایط و محیط مطالعه یک فرد یکی از مهمترین فاکتور های بازدهی بالای یک برنامه مطالعاتی بحساب می آید،آفت بهم خوردن تمرکز روانی داوطلب مشاجرات و تعارضات خانوادگی است. 

پدرومادرگرامی:

"دراین ایام بحران کرونا تا جایی که میتوانید ازتعارضات و دعوای خانوادگی بپر هیزید و اگرهم اتفاق افتادبه بهترین وجه ودرکوتاه ترین زمان حل ونشاط و آشتی را جایگزین کنید کلید آن گذشت ،دوری ازقهر های خانوادگی،کینه به دل نگرفتن و عذرخواهی از طرف درحضوراعضای خانواده است در زندگی خانوادگی گاهی باید کوتاه آمد تا پیروز شد"

اخبار کرونا فقط در زمانی خاص پیگیری شود ومدام موضوع بحثهای خانوادگی نباشد

بجد روی سلامتی اعضا همراه بانشاط خانوادگی وامیدواری وخوشکلامی واحترام متقابل درمراودات خانوادگی کوشا باشند.زمان و میزان و موقعیت استفاده از فضای مجازی مدبرانه مدیریت شود تغذیه مناسب دربین درس خواندن ودر زمان مناسب همراه با خواب کافی توانایی داوطلب را بالا نگه میدارد.

داوطلب نباید بیمار شود ارتباطش را با مشاور خود به طور منظم داشته باشد امیدواری و توکل به خدا شاه کلید اطمینان قلبی برای گذر ازاین بحران کرونا برای یک داوطلب است.داوطلب عزیز:

برای خود اهداف کوتاه مدت در نظر بگیرید، به آن برسید و از آن انرژی بگیرید، مثلا بگویید من در نیم ساعت میتوانم یک گفتار زیست را کامل جمع کنم، ناخودآگاه تمرکزتان بیشتر می شود و اگر به آن هدف برسید انرژی شما چند برابر می شود تا می توانید زیاد درس بخوانید؛ 

اما خواهشا و لطفا بی اساس جوگیر نشوید، نگویید من در طول عید فقط ۲ ساعت می خوابم، قطعا استراحت کم به شما آسیب می زند، به قول معروف نه از این ور بام بی افتید نه از آن ور بام.
 
بدانید که قرار نیست در کنکور همه اول شوند یا جز ده نفر اول باشند میشود با رتبه های زیر(1000) پزشکی در رشته تجربی قبول شد.

همه داوطلبان فقط به یک رشته خاص علاقه ندارند حتی تعدادی از سوالات کنکور طوری طراحی می شوندکه ضرورتی ندارد که داوطلبان معمولی حتما به آنها جواب بدهندیعنی نبایدجواب بدهنداین سوالات مخصوص داوطلبانی هستندکه دنبال رتبه های زیر10هستند وبه احتمال زیاد از لحاظ بهره هوشی با داوطلبان معمولی فرق دارند.هزار ماسوله
 

فروتن امینی

سرگروه مشاوره آموزش و پرورش شهرستان پاوه
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: