کد خبر: ۲۴۰۲۲۴
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۰ - ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - 2019August 24
شما در این 9 سال به همسرتان خیانت کرده‌اید و حتی زمانی را که حق طبیعی همسر ‌تان بوده، با فرد دیگری گذرانده‌اید
شفا آنلاین>اجتماعی>44 ساله‌ام و متاهل. 9 سال پیش با خانمی هم سن خودم آشنا شدم و تا امروز این آشنایی ادامه داشته. حالا خداحافظی هم برای او سخت شده و هم برای من. همدیگر را دوست داریم و اصلا امکان ازدواج وجود ندارد. یک بار از او خداحافظی کردم اما چون ناراحتی قلبی دارد، کارش به بیمارستان کشید. یک بار هم او از من خداحافظی کرد و من نتوانستم. ماندیم چه کار کنیم؟

شما در این 9 سال به همسرتان خیانت کرده‌اید  و حتی زمانی را که حق طبیعی همسر ‌تان بوده، با فرد دیگری گذرانده‌اید. از شما می‌خواهم برای تصمیم درباره ادامه یا قطع این رابطه مخفیانه، مسئله تعهد به همسرتان را در نظر بگیرید.

   با مفهوم «تعهد» آشنا شوید!
در واقع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ آﯾﺎ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ  ﻣﺸﮑﻼت در زندگی مشترک، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ <Long live>ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ تا به حال فکر کردید علت تمایل شما به این خانم چیست؟ آیا تا به حال درصدد این برآمده‌اید که نقاط ضعف همسرتان را که موجب سرد شدن رابطه عاطفی‌تان شده به او بگویید یا خیانت را راه حل بهتری یافته اید؟! ﺑﺮ اﺳﺎس الگوی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ تعیین ﻣﯽشود. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زوج ها اﻧﺘﻈﺎرات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮآورده کنند و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎیﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸ‌ﺘﺮی می کنند و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽشوند. در ادامه مطلب، راهکارهایی برای خاتمه رابطه با نفر سوم و تداوم رابطه با همسرتان ارائه می‌شود.
   پیگیر بیماری آن زن نباشید!
هر چیزی که باعث یادآوری شما از این رابطه می‌شود، از دسترس خود خارج کنید، مثل شماره تلفن او، هدایایش، مکان قرارهای ملاقات و ... . در ضمن به نفر سوم پیام دهید که ادامه این رابطه برای شما مقدور نیست و برای آرامش روانی خود نیاز دارید تا سرمایه گذاری عاطفی منسجم، متمرکز و متعهدانه با همسرتان را در اولویت قرار دهید. مدتی از دسترس‌اش خارج شوید و این خداحافظی موقت را بدون توضیح مجدد به خداحافظی قطعی و بدون دیدار دوباره ختم کنید. پیگیر بیماری او هم نباشید چون هم اکنون شما در شرایطی نیستید که بتوانید برای درمانش کاری بکنید و فقط زندگی خودتان را نابود خواهید کرد.

   عواقب این 9 سال آشنایی را بپذیرید
هیچ وقت فراموش نکنید شما 9 سال از زندگی مشترک‌تان را با فکر و حتی گفت‌وگو با فرد سومی گذرانده‌اید و این حتما موجب بی‌توجهی شما به همسرتان و شکل‌گیری چرخه معیوب و سرد عاطفی در رابطه شما و همسرتان شده است. پس لطفا در سرد شدن همسرتان یا بی توجهی‌اش به خودتان، مسئولیت رفتار خود را در شکل‌گیری آن بپذیرید و همواره سعی در رفع آن داشته باشید نه این‌که از آن به نفع ارتباط با نفر سوم کمک بگیرید. همچنین با همسر خود ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن، ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎسﻫﺎی بین تان و داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸ‌ﺘﺮی کنید.

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽتان را در ﺣﻞﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ همسرتان افزایش دهید تا مبادا بر سر هر دو راهی و کشمکش دوباره به فکر رابطه با نفر سوم بیفتید که این یعنی حل تعارض به روش ناکارآمد و مسامحه گرانه. از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﻗﺪر زوجﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ، راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. خراسان

نویسنده : صدیقه معدنی| کارشناس ارشد روان‌شناسی
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: