عکسی زیرخاکی از امامزاده صالح تهران در دوران قاجار