موج مهاجرت پرستاران فروکش کرد

شفاآنلاین>سلامت>عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت در باره میزان مهاجرت پرستاران در ماه‌های گذشته گفت: پدیده مهاجرت یک موضوع رایج در تمام دنیا محسوب می‌شود. در بسیاری از کشور‌های اروپایی تعداد پزشکان هندی و آسیای جنوب شرقی بسیار بیشتر از پزشکان اروپایی است پس پدیده مهاجرت منحصر به ایران نیست. 

به گزارش شفاآنلاین:وی ادامه داد: در دو دهه گذشته با کمبود پرستار در اروپای شمالی و سالمند بودن جمعیت همچنین کمبود پزشک و پرستار، بسیاری از کشورها روند مهاجرت به کشور خود را تسهیل کردند و این موضوع در دوران کرونا شدت گرفت. 

عبادی افزود: در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ تعداد پرستارانی که برای دریافت رضایت کاری به معاونت پرستاری مراجعت کردند افزایش یافته بود که خوشبختانه با فروکش کردن کرونا تعداد پرستارانی که میل به مهاجرت دارند کمتر شد. البته بعد از دوران همه گیری کویید ۱۹ برخی از کشورها، پرستاران مهاجر را کمتر پذیرش می‌کنند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه کمبود پرستار معضل جهانی است گفت: در مقاله‌ای که مربوط به سال ۱۳۵۵ بود و بنده مطالعه می‌کردم، مهاجرت نیروی پرستار و پزشکان متخصص را نوعی صادرات فرهنگی عنوان کرده بود. یعنی مسئله مهاجرت پرستاران و پزشکان از آن سال‌ها مطرح بوده است. 

وی در پایان هشدار داد: در هر صورت کشور ما به علت کمبود پرستار باید با به کارگیری همکاران و نظام پرداخت مبتی بر انصاف میل به ماندن در کشور را در این افراد بیشتر کنیم.