ضرورت تجویز و مصرف منطقی دارو ها و سرم درمانی در ایام تابستان
شفاآنلاین>سلامت>رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که تجویز و مصرف غیر منطقی دارو به اقتصاد درمان ضربه میزند؛ اظهار کرد: با توجه به افزایش شدت گرمای هوا و شیوع موج هفتم کرونا ، جامعه پزشکی نسبت به تجویز منطقی دارو مساعدت لازم را انجام دهند.

به گزارش شفاآنلاین:دکتر محمد رئیس زاده  با بیان این که تجویز و مصرف بیش از حد یا کمتر از حد دارو ضمن ایجاد عارضه در بیمار سبب افزایش هزینه های درمانی می شود؛ بیان کرد: عوامل متعددی در ایجاد چرخه تجویز و مصرف غیرمنطقی داروها بویژه در ایام تابستان و  بروز گرمازدگی تاثیرگذار است که از آن جمله می توان به باورها و اعتقادات بیماران در خصوص تجویز و دریافت حتمی دارو اشاره کرد.

وی با اشاره به این که تجویز و مصرف غیر منطقی داروها می تواند به اقتصاد درمان ضربه وارد نماید، افزود: لزوما برای رفع هر مشکل نیاز به تجویز و مصرف دارو نیست و گاهی اوقات با رعایت یکسری از اصول می توان به هدف درمانی مطلوب دست یافت.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که جامعه پزشکی در تجویز اقلام دارویی مورد نیاز بیماران دقت لازم را داشته باشند؛ خاطرنشان کرد: بطور مثال استفاده از سرم تراپی با توجه به گرمای هوا و درخواست بیماران در ایام تابستان بیشتر می شود که باید نسبت به تجویز منطقی و رعایت یکسری از اصول برای رفع مشکل بیماران و همچنین جلوگیری از کمبود اقلام دارویی در بیمارانی که نیاز بیشتری برای مصرف دارند؛ توجه لازم را معطوف داشت.