افزایش سرمایه جذاب ٢٣۴ درصدی بیمه دی تصویب شد
شفاآنلاین>سلامت>هیأت مدیره بیمه دی افزایش سرمایه ٢٣۴ درصدی این شرکت از محل  مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را به تصویب رساند.

بیمه دی