عبور بزرگراه از میان یک برج/عکس
عکس: عبور بزرگراه از میان یک برج