لحظه به لحظه تشییع غریبانه بیمار کرونایی/تصاویر
فارس