عملیات ویژه برای رساندن این قلب ۲۰ ساله به تهران/تصاویر