تلاش برای گرفتن یک فیل وحشی گریخته از جنگل در شهر گواهاتی هند /عکس