مجسمه بزرگ بودا در حال ساخت در حومه شهر هانوی ویتنام/ عکس